اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى همه چيز بود ولى بخاطر ما هيچ چيز شد. با اين وجود، هنگاميكه عيسى براى نجات مردم به اين زمين نهاد بسيارى او را نشناختند و نپذيرفتند. انبوه مردم تنها به اين انديشيدند كه آنچه كه نصيب او شد، سزاوارش بود. بسيارى توبه نكردند. اما در اين داستان جانبازى حقيقتى وجود دارد كه در طى سالها دلهاى بسيارى را به چنگ آورده است و فرزندان گمشده خدا را به خانه برگردانيده است. در راه بازگشت به خانه، ما در مى يابيم كه او نه تنها رهاننده ماست، بلكه خادم نجات ما نيز هست.

دعای من

خداى قادر مطلق، نقشه تو براى رهايي من، نفسم را بند مى آورد. من هرگز نخواهم فهميد كه تو چرا پسر والاى خودت را انتخاب كردى و هنگاميكه او بر روى زمين بود او را در معرض آن بى مهرى و نفرت عموم قرار دادى. اما يك چيز را ميدانم: تو مرا با محبت ابدى دوست دارى و من تو را با تمام قوّت خويش خدمت خواهم نمود تا سپاس خويش را نسبت به جانبازى او ابراز دارم. تو را بخاطر محبتت ميستايم. در نام عيسى مسيح، خداوند و رهاننده خود ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات