اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یحیی تعمید دهنده برای بیان فرمول نهایی برای رسیدن به بزرگی، از کلمات بسیار استفاده نکرد. فرمول شما چیست؟ پولس رسول به مسیحیان غلاطیه، فرمول مشابهی را برای آنان عنوان کرد(غلاطیان۱۹:۴). او به مسیحیان کولسی گفت که این همان چیزی است که از او انتظار میرود که در این راستا، هر ذره ای از انرژی او باید در زندگی مسیحیان مصرف شود(کولسیان۲۸:۱-۲۹). پولس به قرنتیان نوشت که این همان کاری است که روح القدس در زندگی آنان انجام میداد(دوم قرنتیان ۱۸:۳). پس آیا شما فکر نمی کنید که شاید این همان فرمول واقعی برای زندگی شما باشد؟

دعای من

ای پدر عزیز من که در آسمانی، باشد که عیسی در دل و زندگی من، بزرگتر شود و من ناقص (کمتر) گردم. این را در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات