اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بيشتر ماها گاه و بيگاه از روى خشم مُشت خود را بر روى تقدير بلند كرده و تاريكى را لعنت نموده ايم. هر يك از اين كارها بطور تقريبى، از تأثير يكسانى برخوردار هستند. اما اِنكار اينكه خدايى هست، بطور كلى چيز ديگرى است. دزديدن خدا از آسمان به معناى غارت و به يغما رفتن فيض، اميد و آينده ما است. واقعن چقدر احمقانه است كه فراموش كنيم در پس آفرينش اِعجاب،نظم ، گوناگونى، زيبايى، قدرت، و الگو خالقى وجود دارد. او به مراتب از كارهاى دست خودش والاتر است و ما شهامت ناديده گرفتن، اِنكار نمودن يا كنار گذاشتنش را نداريم.

Thoughts on Today's Verse...

At one time or another, most of us raised an angry fist to fate and cursed the darkness. Each of these actions is about as equally effective. But to deny there is a God is something else altogether. To rob heaven of God is to rob ourselves of grace, hope, and future. How foolish indeed to forget that behind a Creation of wonder, order, variety, beauty, power, and pattern is the Creator. He is far greater than his handiwork and we dare not ignore, deny, or dismiss him.

دعای من

اى خداوند، خداى قادر مطلق، اى آفريننده و نگاهدارنده همه چيزها، ترا سپاس ميگويم نه فقط بخاطر اينكه برايم قابل دسترس هستى ، بلكه امروز با من نيز هستى. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O Lord God Almighty, Creator and Sustainer, thank you for not only being there, but being with me today. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ١:١٤

نظرات