اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بيشتر ماها گاه و بيگاه از روى خشم مُشت خود را بر روى تقدير بلند كرده و تاريكى را لعنت نموده ايم. هر يك از اين كارها بطور تقريبى، از تأثير يكسانى برخوردار هستند. اما اِنكار اينكه خدايى هست، بطور كلى چيز ديگرى است. دزديدن خدا از آسمان به معناى غارت و به يغما رفتن فيض، اميد و آينده ما است. واقعن چقدر احمقانه است كه فراموش كنيم در پس آفرينش اِعجاب،نظم ، گوناگونى، زيبايى، قدرت، و الگو خالقى وجود دارد. او به مراتب از كارهاى دست خودش والاتر است و ما شهامت ناديده گرفتن، اِنكار نمودن يا كنار گذاشتنش را نداريم.

دعای من

اى خداوند، خداى قادر مطلق، اى آفريننده و نگاهدارنده همه چيزها، ترا سپاس ميگويم نه فقط بخاطر اينكه برايم قابل دسترس هستى ، بلكه امروز با من نيز هستى. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات