اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تلاش، عرق ریختن، و وقف بنظر میرسد که تبدیل به بی حرمتی به مقدسات مسیحیت غربی شده است. در عصر ما که از فیض خدا سؤ استفاده میشود، روح القدس با حقیقت خودش به ما نزدیک میشود و به ما یادآوری میکند که لازمه این روابط بر روی زمین، حتی برای آنانیکه به کلیسای عیسی تعلق دارند،تلاش بسیار، محبت دلیرانه، فداکاری فردی، و عَزمی راسخ است. اگر ما دعای عیسی را در باب ۱۷ انجیل یوحنا که در رابطه با اتحاد بود، خوانده باشیم، چطور میتوانیم برای نگه داشتن یگانگی بدن او و محبت کردن و صبور بودن با قوم او، تلاش نکنیم؟ چون نجات ما به بهای گرافی خریداری شد، یعنی به بهای خون و عرق عیسی، چطور میتوان از کوشیدن برای نگهداری یگانگی خانواده او باز ایستاد؟

دعای من

ای پدر عزیز آسمانی، مرا ببخش بخاطر عدم شکیبایی من در قبال سایرین و برای نبخشیدن دیگران. روح خود را در من برانگیز تا زبانم را مهار کنم، دلم را نرم سازم، و در زمینه رساندن برکات تو به نیازمندان، بیشتر کوشش کنم.ای خداوند، لطفاً مرا بکار گیر تا بعنوان یک صلح کننده در ملکوت تو رفتار کنم. در اسم عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات