اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دعوت به قدوسیت را براحتی میتوان نادیده گرفت، در دنیایی که معیارهایی متفاوت وجود دارد. شیطان، ما را بر این وامیدارد که روش زندگی خود را با اطرافیانمان مقایسه کنیم، و ما را با ناچیز جلوه دادن گناهانمان در مقام مقایسه با دیگران، میفریبد. مسئله، مقایسه کردن انواع گناهان مان نیست؛ بلکه مسئله، داشتن قلبی شکرگزار است که بوسیله روح القدس، پاک شده و بوسیله فیض، نجات یافته است. نادیده گرفتن و تأثیر دعوت روح القدس به قدوسیت را دست کم گرفتن، به نوعی پس زدن خدا است. بیایید در مورد قدوسیت در زندگی خودمان، مشتاق باشیم به دو دلیل: این آن چیزی است که خدا از ما می خواهد، و این آن چیزی است که ما باید در پی آن باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

The call to holiness is easy to ignore in a world which lives by much different standards. Satan gets us to compare our lifestyle with those around us, deluding us into devaluing our sins in comparison to others. But the issue is not comparison shopping our sin; the issue is a thankful heart that has been cleansed by the Holy Spirit and saved by grace. Ignoring, or toning down, the Spirit's call for holiness is rejecting God. Let's be passionate about holiness in our lives, both because it is what God wants and also because it is what we should seek.

دعای من

ای پدر از گناهم بگذر، زیرا تلاش کرده ام تا از اهمیت گناهم بکاهم. روح خودت را در من بکار گیر تا در من اشتیاق برای قدوسیت برافروزد و لطفاً مرا توانا بساز تا طوری زندگی کنم تا تمام کارهایی را که تو برای نجات دادنم انجام داده ای، تکریم نمایم. به نام عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Father, forgive me for trying to water down the significance of my sin. Use your Spirit to kindle in me a passion for holiness and please empower me to live in a way which honors you for all that you have done to save me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونیکیان۷:۴-۸

نظرات