اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی تنها برای گناهانم نمرد؛ او برای من زندگی میکند. در واقع، او بدست راست خداست و ادعا میکند که من از آن او هستم (اول یوحنا ۱:۲-۲ را نگاه کنید).اگر او مایل به مردن بود تا مرا برهاند، اکنون چه عاملی میتواند او را از پیروزمندانه زیستن بر مرگ بازدارد؟

Thoughts on Today's Verse...

Jesus didn't just die for my sins; he lives for me. In fact, he is at God's right hand claiming me as his own (see 1 John 2:1-2). If he was willing to die to save me, what will he withhold now that he lives victorious over death?

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، تو را بخاطر عیسی سپاس میگویم که او پهلوی توست و از دل من، کشمکشهای من، و دنیای من آگاه است. سپاسگزارم از اینکه تو در تمام مشکلات و پیروزیهای من، همواره مرا مورد لطف و پشتیبانی خود قرار میدهی. لطفن امروز حضورت را بیش از هر وقت دیگری برایم آشکار بساز در حالیکه تلاش میکنم که تو را با سرسپردگی کامل و قلبی خدمت نمایم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous Father, I thank you for Jesus who is at your side and who knows my heart, my struggles, and my world. I thank you for your constant care and protection through all of my difficulties and triumphs. Please make your presence known more clearly today than ever before as I try to serve you with wholehearted devotion. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱۰:۵

نظرات