اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی تنها برای گناهانم نمرد؛ او برای من زندگی میکند. در واقع، او بدست راست خداست و ادعا میکند که من از آن او هستم (اول یوحنا ۱:۲-۲ را نگاه کنید).اگر او مایل به مردن بود تا مرا برهاند، اکنون چه عاملی میتواند او را از پیروزمندانه زیستن بر مرگ بازدارد؟

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، تو را بخاطر عیسی سپاس میگویم که او پهلوی توست و از دل من، کشمکشهای من، و دنیای من آگاه است. سپاسگزارم از اینکه تو در تمام مشکلات و پیروزیهای من، همواره مرا مورد لطف و پشتیبانی خود قرار میدهی. لطفن امروز حضورت را بیش از هر وقت دیگری برایم آشکار بساز در حالیکه تلاش میکنم که تو را با سرسپردگی کامل و قلبی خدمت نمایم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات