اندیشه ها در مورد آیه امروز...

داستان انجيل ساده است. فيض انجيل پرجلال است. قربانى انجيل غير قابل درك است. پيروزى انجيل ابدى است. هسته و مركز انجيل مسيح است.

Thoughts on Today's Verse...

The story of the Gospel is simple. The grace of the Gospel is glorious. The sacrifice of the Gospel is incomprehensible. The victory of the Gospel is eternal. The core of the Gospel is Christ.

دعای من

خداى قادر مطلق، تو را بخاطر قبر خالى عيسى و پيروزى وى بر مرگ سپاس ميگويم. همچنانكه مرگ مسيح موجبات آمرزش گناهانم را فراهم كرد، همينطور رستاخيز وى، آينده مرا تضمين نمود. تو را بخاطر فيض و جلال سپاس ميگويم. خواهش من اين است كه هر روز عمرم را با قدرت رستاخيز زندگى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Almighty Lord, thank you for the empty tomb and Jesus' victory over the grave. Just as Jesus' death pardoned my sin, his resurrection assures my future. Thank you for grace and glory. May my life be lived each day by the power of the resurrection. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتیان ۱:۱۵-۴

نظرات