اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى فقط به اين جهان نيامد تا براى ما بميرد. او فقط قيام نكرد تا به ما زندگى بخشد. خير، هر چند كه اين هدايا عالى و بينظيرند، او بركت ديگرى به تمام كارهايى كه براى ما انجام داده است مى افزايد: تا زمانيكه او برگردد و ما را به خانه نزد خدا برد، عيساى زنده بخاطر ما و براى ما از خداوند، فيض را تقاضا ميكند. عيسى فقط منجى ما نيست، او مدافع و برادر ماست در نزد پدر!

دعای من

رهاننده والا، عيساى من، چقدر من تو را دوست ميدارم. تو بخاطر من، آسمان را قربانى نمودى. تو از حرمت و عزّت خويش صرفنظر نمودى تا مرا رهايى دهى. تو مرگ را تباه نمودى تا مرا مطمئن سازى. اما امروز،آگاهى و تشكر من بيشتر به اين خاطر است هر دعاى من و هر قدمى كه برميدارم، تو در حضور پدر هستى تا مرا بركت دهى. متشكرم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات