اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"خدايا، ما را به نرمى فروتن ساز" يكى از دعاهاى مورد علاقه دوست منست. منهم آنرا دوست دارم. اما سپاس خدا را زيرا عيسى فروتن ملايمى نبود. هر چند كه من متنفرم از اينكه او مجبور به تحمل عذاب شد، فروتنى غير خودخواهانه او تيز، شجاعانه، انقلابى، و تكان دهنده بود. اما من نيز بايد چنين طرز فكرى داشته باشم هنگاميكه ميخواهم به فرزندان گمشده خدا كمك كنم.

Thoughts on Today's Verse...

"Lord, humble us gently." That is one of my friend/s favorite prayers. I like it, too. But thank God Jesus was not gently humbled. While I hate he had to go through agony, his self-emptying humility was stark, bold, drastic, and outrageous. But I am to have this same attitude when it comes to reaching God's lost children.

دعای من

خداوندا تو قادر مطلق هستى، با اين وجود، خود را خالى كردى تا مرا برهانى. خواسته من اينست كه طرز فكر و رفتارم با سايرين كمتر خودخواهانه باشد، و بيشتر مثل عيسايى باشد كه با من است. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

God, you are all powerful and yet you emptied yourself to redeem me. May I be more selfless in my attitude and treatment of others, more like Jesus is with me. In Christ' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۵:۲-۸

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change