اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فروتنى در فرهنگ ما ارزشمند ترين دارايى يا مطلوب ترين كيفيت شخصيتى محسوب نميشود. اما فروتنى آن چيزى است كه انتظار ميرود— نه چندان زياد به اين دليل كه حُكْم است( هرچند كه همين هم كافى است)، اما به اين دليل كه ما نيازمان را از آن "تأمين" نموده ايم. هر سال شاهد موج ديگرى از شكستهاى بزرگ اخلاقى، شخصيتى و روحانى هستيم. حتى در بهترين روزهاى عمرمان، ما قاصِر از قدوسيت خدا هستيم. بجاى پيشرفت در زمينه فرهنگ، ما دچار لغزشهاى فرهنگى هستيم. نياز ما براي نزديك شدن به خدا"كسب شده" است! پس بياييد خود را فروتن ساخته و خدا را بخوانيم، گناهمان را دور انداختى و او را دنبال كنيم!

دعای من

خداى قدوس و قادر مطلق، كارهاى تو عالى هستند، امانت تو بسيار بزرگ است، و رحمت و فيض تو بركاتى بينظير. بعلاوه، من با اين شناخت كه تو مرا ميشنوى، بنزدت مى آيم، عليرغم فاصله زيادى كه بين من و تو، بين لياقت و قدوسيت تو و كمبودهاى من هست. من اعتراف ميكنم كه خودم، فرهنگ و كشورم در رابطه با آنچه كه تو به نحو شگفت انگيزى ما را با آن مبارك ساخته اى، خرابكارى كرده اند. من با فروتنى بنزدت آمده و خواهان اين هستم كه تو بار ديگر خودت را در مملكت ما در اين زمانه و با روشهايى قابل تشخيص به تثبيت رسانى. من اين را با ايمان و در نام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات