اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا ميخواهد دعاهاى ما را بشنود. اما براى اينكه دعايمان زيادى بر خودمان متمركز نباشد، خدا از ما ميخواهد كه همواره شكرگزارى را بياد داشته باشيم. اين براى ما خيلى آسان است كه دعايمان را تبديل به يك خطِ تقاضا بكنيم. اين ما هستيم كه هنگاميكه دعايمان تهى از شكرگزارى و ستايش است، خودمان نيز تهى و محروم ميشويم. بدون ستايش، دلهايمان كدر و تاريك ميشوند زيرا كه ما تنها به مشكلاتمان مى انديشيم و دعا تبديل به فهرست تقاضاها ميشود.

دعای من

خداى مهربان، من دلائل بسيارى براى ستودن تو دارم. من در رويارويى با آزمايشها و سختيها وعده هاى تو را دارم كه باعث حركت دوباره اميد در من ميشود. در لحظه پيروزي، من تو را در كنار خود دارم تا براى تواناييهايم تو را سپاس گويم. من در كسالت آورى روزمرگى، شاديهاى بزرگى در غافلگير كردنهاى تو دارم. خدايا سپاسگزارم براى اينهمه بزرگي و مهربانى. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات