اندیشه ها در مورد آیه امروز...

منبع امید ما تنها محدود به قبر خالی عیسی و کار پیشین او بر روی صلیب نیست. و نیز به اراده‌ٔ شخصی ما و تعهد ما به امید، وابسته نیست. خیر، خدا مطمئن شد از اینکه آتش این امید هرگز در دلهای ما، بدون سوخت نخواهد ماند. او این کار را با پر ساختن ما از روح القدس انجام داد و بواسطه او، محبتش را در دلهای ما ریخت. همان روح، ما را از مردگان خواهد برخیزانید و وقتی که عیسی برگردد، به ما زندگی خواهد بخشید(رومیان۱۱:۸).

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، بسیار متشکرم برای عطیه روح قدوست که امید مرا زنده نگه میدارد و مرا با حضور عاشقانه ات پر میسازد. باشد که امروز و هر روز، زندگی من اطمینانی را که به محبت تو دارم، آشکار سازد و من با قسمت کردن مهربانی تو با سایرین، این محبت را نشان دهم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات