اندیشه ها در مورد آیه امروز...

منبع امید ما تنها محدود به قبر خالی عیسی و کار پیشین او بر روی صلیب نیست. و نیز به اراده‌ٔ شخصی ما و تعهد ما به امید، وابسته نیست. خیر، خدا مطمئن شد از اینکه آتش این امید هرگز در دلهای ما، بدون سوخت نخواهد ماند. او این کار را با پر ساختن ما از روح القدس انجام داد و بواسطه او، محبتش را در دلهای ما ریخت. همان روح، ما را از مردگان خواهد برخیزانید و وقتی که عیسی برگردد، به ما زندگی خواهد بخشید(رومیان۱۱:۸).

Thoughts on Today's Verse...

The source of our hope is not just in Jesus' prior work on the Cross and in the empty tomb. It isn't dependent just on our own will-power and commitment to hang on to hope. No, God made sure the fire of hope could never run out of fuel in our hearts. He did this by filling us with his Holy Spirit and pouring his love into our hearts. That same Spirit will help raise us up and give us life when Jesus returns (cf. Romans 8:11).

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، بسیار متشکرم برای عطیه روح قدوست که امید مرا زنده نگه میدارد و مرا با حضور عاشقانه ات پر میسازد. باشد که امروز و هر روز، زندگی من اطمینانی را که به محبت تو دارم، آشکار سازد و من با قسمت کردن مهربانی تو با سایرین، این محبت را نشان دهم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Heavenly Father, thank you so much for the gift of your Holy Spirit who keeps my hope alive and fills me with a sense of your loving presence. May my life today, and everyday, display my confidence in your love by sharing your kindness with others. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۵:۵

نظرات