ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แหล่งที่มาของความหวังเรา ไม่ใช่แค่กางเขนของพระเยซูหรืออุโมงค์ที่ว่างเปล่าเท่านั้น และก็ไม่ใช่แค่ความตั้งใจหรือความพยายามที่จะยึดมั่นความหวังนั้นเท่านั้น มันไม่ใช่แค่นี้ แต่พระเจ้าอยากให้แน่ใจว่าเชื้อไฟแห่งความหวังในจิตใจเราจะไม่มอดดับไป พระองค์จึงเติมพระวิญญาณของพระองค์จนเต็มล้นในเรา แล้วยังเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจเราอีกด้วย พระวิญญาณองค์นี้แหละที่จะทำให้เราฟื้นขึ้นมาและให้ชีวิตกับเราตอนที่พระเยซูกลับมา (โรมัน 8:11)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ ขอบคุณสำหรับของประทานคือพระวิญญาณของพระองค์นี้ ผู้ที่ช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีความหวังเสมอ และเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยความรักของพระองค์ โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้และทุกๆวัน แสดงออกถึงความมั่นใจในความรักของพระองค์ ด้วยการแบ่งปันความเมตตากรุณาของพระองค์กับผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น