ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แหล่งกำเนิดความหวังของเราไม่ได้อยู่แค่ที่พันธกิจขององค์พระเยซูที่ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน หรือในตอนที่อุโมงค์ว่างเปล่าเท่านั้น เราไม่สามารถมีใจหรือกำลังมากพอที่จะเชื่อมั่นในความหวังนั้นได้ด้วยตัวของเราเอง แต่พระเจ้าทำให้ไฟแห่งความหวังนั้นลุกโชนในจิตใจเราตลอดเวลาโดยการเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเทความรักของพระองค๋ลงในจิตใจของเรา พระวิญญาณจะฟื้นฟูจิตใจของเราและให้ชีวิตแก่เราเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา (โรมัน 8:11)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่สถิตย์อยู่ในสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ข้าพระองค์มีความหวังเสมอ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้และทุกๆวัน แสดงออกถึงความมั่นใจในความรักของพระองค์โดยการแบ่งปันความเมตตากรุณาของพระองค์กับผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น