اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا این عالی نیست که خدایی که کائنات را آفرید، برای ما و نیازها، آسیب ها،‌ و ترس های ما فکر میکند! پس بیایید به او اعتماد داشته باشیم که او بهترین ها را برای ما انجام خواهد داد و با زیستن برای او، این اعتماد را نشان دهیم!

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it absolutely incredible that the God who made the universe cares about us and our needs, hurts, and fears! So let's trust that he will do what is best for us and show it by living for him!

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر مهربان، من آگاهانه، تمام اضطرابها،‌ نگرانی ها، اندیشه ها، و نومیدی های خود را به دستان تو می سپارم. من تمام تلاش خود را برای متمرکز نشدن بر اینها و اعتماد نمودن به اینکه تو بهترین ها را برایم و برای عزیزانم انجام خواهی داد، خواهم کرد. در اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Loving Father and Almighty God, I consciously place all of my anxieties, worries, cares, and frustrations in your hands. I will do my best to not dwell on them and trust that you will do what is best for me and those I love. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پطرس ۷:۵

نظرات