اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نمونه های بسیاری داریم از اشخاصی که ثروتشان را به نحو عاقلانه ای صرف کرده و دیگران را سخاوتمندانه برکت داده و خدا را در این روند جلال داده اند‌ ــ مثل برنابا در اعمال رسولان باب ۴، و نیز دوم قرنتیان بابهای ۸ و ۹، دوم تیموتائوس ۱۷:۶-۱۸. اما عهد جدید مکرراً به ما در مورد شهوت و تمایل ما برای توانگری هشدار میدهد. اگر این تمایل را مهار نکنیم، آن میتواند برای ما به بُت تبدیل شود و ما را به سوی تباهی رهنمون شود(اول تیموتائوس۹:۶-۱۰). و نیز میتواند به بت پرستی کاملاً تثبیت شده بینجامد( کولسیان۵:۳). بدنبال مال اندوزی رفتن تنها یکی از کوشش های بیهوده است که به زندگی معنا می بخشد. در دو آیه اخر کتاب جامعه، مرد حکیم برای ما، مفهوم راستین توانگری را آشکار میسازد و منظور پولس را که میگوید، «دینداری با قناعت سود عظیمی است.«(اول تیموتائوس۶:۶) برایمان شرح میدهد.

دعای من

ای پدر سخاوتمند و قادر مطلق، متشکرم که مرا به فراوانی برکت داده ای. خواهش میکنم که دل مرا با سخاوت خودت پر بسازی بطوریکه بتوانم همچون کانالی، نیازمندان اطراف خود را برکت دهم. دل مرا از حرص و طمع، خودخواهی و حسادت محافظت فرما تا هدایای تو را با شکرگزاری دریافت نموده و آنها را با خوشی با سایرین قسمت کنم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات