اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آری، ما میدانیم! به کمتر از این اکتفا نکنید! اطمینان بحدی مهم است که خدا پسرش را فرستاد تا بمیرد و زنده بشود تا ما بتوانیم بدانیم که حیات، تنها سّفَرِ ما نیست، بلکه مقصد ما است. در حالیکه این زندگی را اکنون تجربه میکنیم، این تنها یک نشانه، یک نمونه از آن آینده ای است که ما با خدا در پیش داریم.

دعای من

ای پدر آسمانی از تو سپاسگزارم برای نقشه نجات تو و بهایی که برای تحقق آن پرداختی. متشکرم که اکنون من بعنوان فرزندت میتوانم از آینده ام با تو اطمینان داشته باشم. برای وجود آسمان، برای امید، و برای خانه ابدی با تو، سپاسگزارم. تمام جلال و ستایش به تو تعلق دارد، و در نام خداوند عیسی‌ دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات