اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی کردن بر اساس اهمیت داشتن کارها به این معنا نیست که نسنجیده و بدون تعقل عمل کنیم. بلکه به این معنا است که با خویشتنداری کاملاً مقدس، برای جلال خدا زندگی کنیم و با اشتیاقی اختصاص یافته، از هر لحظه برای راستی و عدالت زندگی کنیم. معنای دیگر آن این است که ما باید در مورد انتخابها و تصمیمات مان با آگاهی و بطور ارادی عمل نماییم، و مواظب باشیم که از لحظاتمان به نحو عاقلانه ای استفاده کنیم و زندگی مان از نظر شخصیتی، متفاوت از دنیای اطراف مان باشد، چون ما به عیسی تعلق داریم و وقف او هستیم.

دعای من

ای خداوند، مرا از حکمت و فهم پر بساز تا تو را امروز و هر روزه با انتخابهایم و استفاده از زمان، جلال دهم. مرا از نفود فریبنده شریر درامان بدار و به من عطا کن تا وقتم را به تو و امور تو اختصاص داده و بیشترین استفاده را از آن ببرم، وقتی که تو مرا هر روزه با آن برکت میدهی. در نام خداوند خود عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات