اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خوب پس خدا هم از سرود خواندن لذت ميبرد! او حتى از در ميان گذاشتن لالايى هايش با عزيزانش حَظ ميكند. او نه تنها خدا اَبّا پدر است، بلكه او همچون يك مادر نيز هست. او به ملايمت از ما پشتيبانى ميكند و با مهربانى مشفقانه خويش فرزندانش را آرام ميگرداند.

Thoughts on Today's Verse...

So God likes to sing too! He even likes to share his lullabies with those he loves. Not only is God Abba Father, he is also like a mother. He gently rocks and quiets his children with his affectionate care.

دعای من

اى خداوند دعاى من اينست كه هنگاميكه طوفانهاى زندگى بر من هجوم مى آورند، من اين آيات را بياد آورم و پناهگاه، تسلى، و آرامش خود را در پناه پٌر مهر تو بيابم. اى خدا مرا از سرود خوانيت در زندگيم آگاه ساز، همانگونه كه تو نجاتت را براى من هر روز آشكارتر ميسازى. بوسيله رهاننده خويش عيسى مسيح دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O God, I pray that when the storms of life rage against me, I will remember these words and find refuge, comfort and peace in your sheltering care. Make me aware, O God, of your singing in my life as you make your salvation more clear to me each day. Through my Savior Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of صفنيا ١٧:٣

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change