اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما بعنوان مسیحیان خوانده نشده ایم که خود را از فرهنگ اطرافمان مُجَزا کنیم. ما خوانده نشده ایم که تارِکِ دنیا یا راهب باشیم. در عوض، ما باید تشخیص دهیم که در دنیای تاریکی هستیم و باید همچون نور زندگی کنیم ــ نه مثل شمع های کوجکی که در گوشه ای از اتاق خواب قرار گرفته اند، بلکه مثل شمع هایی که بر چراغدان قرار داده شده اند تا همگان، نورشان را نظاره گر باشند و یا مثل شهرهایی که بر فراز تپه ساخته شده اند که نتوان پنهان شان نمود. البته، هدف ما این نیست که توجه سایرین را به خود معطوف سازیم، بلکه می خواهیم به آنها کمک کنیم تا فیض شکوهمند پدر ما را ببینند.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، باشد که امروز و هر روزه، زندگی من منجر به برکت یافتن دیگران شود، تا آنها بتوانند تو و محبت تو را آشکارا ببینند. بنام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات