اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نقشه خدا براى رهايي ما شگفت انگيز است. طرح خدا براى آفرينش كائنات، فراتر از تصورات ماست. حكمت و دانش او بسيار غنى است. چه كار ديگرى از ما بر مى آيد جز اينكه به نزد او برويم و از او بخواهيم كه اذهان ما را بر روى كار و اراده اش در زندگيمان بگشايد.

دعای من

اى پدر والا و قادر مطلق، تو را ميستايم زيرا تو در هر بهار مرا از نو متوجه قدرت ماندگار حضورت در اين دنيا و خيلى بيشتر در زندگيم ميسازى. امروز مرا بركت ده تا تو را مقدم بر تمام كارهايم بدانم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات