اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این مرد زندگی دوباره یافته بود، و از قدرت شیطان و مرگ رهایی یافته بود. او چگونه از این تجربه استفاده خواهد کرد؟ جواب این سؤال پیچیده نیست. او به بستگان خویش از آنچه که عیسی برای او انجام داده است، سخن خواهد گفت. آیا این همان کاری نیست که ما باید در رابطه با اقوام و نزدیکان بی ایمانمان انجام دهیم؟

دعای من

ای پدر، مرا در قسمت کردن ایمانم و نجات تو با نزدیکانم که هنوز تو را بعنوان خداوند خویش نپذیرفته اند و زندگی شان را تسلیم او ننموده اند، برکت بده. کمکم کن تا آنها را بیش از این طرد نکنم، اما آنها را یاری بده تا تمام برکاتی را که تو به من عطا نموده ای را ببینند. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات