اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نتيجه پيروى نمودن از عيسى اتحاد است كه خود از روح خدا سرچشمه ميگيرد. اما اتحاد داراى مقصود و منظورى بس عميقتر از راه آمدن با يكديگر است. عيسى براى يكى شدن ما دعا كرد تا جهان بداند كه خدا پسرش عيسى را به اين جهان فرستاد(يوحنا باب ١٧). ما ميخواهيم با هم يكى شده تا پرستشهاى ما منجر به جلال خدا گردد. اتحاد چيزى فراتر از يك هدف است. اتحاد روندى است كه بوسيله آن دنيا عيسى را ميشناسد. در ضمن ما خدا را حرمت ميگذاريم زيرا او عيسي را براى رهايي ما فرستاد. راهنمايى نمودن ديگران به سوي مسيح و جلال دادن پدر، دو امرى هستند كه زندگى كردن براى عيسى تمامن در آنها خلاصه ميشود! پس بياييد اتحاد و يگانگى را انگيزه و اشتياق خود بسازيم!

دعای من

خداى بزرگ و قادر مطلق، قدرت جاودانى براي همه آنانيكه نامت را ميخوانند، از تو پوزش ميخواهم و خواهان آمرزش تو هستم براى كارهايى كه انجام داده ام و سخنانى كه گفته ام كه منجر به صدمه زدت به اعضاى خانواده تو و خدشه دار شدن يگانگى كليساى تو شده است. خواهش ميكنم

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات