اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر اعضاى كليساها قصد متفق شدن و با هم كنار آمدن را داشته باشند، رهبران اين كليساها بايد به آنها يادآور شوند كه يگانگى چقدر مهم است. دعاى عيسى بهنگام مرگش اين بود كه ما با هم يكى شويم. چرا؟ تا جهان بداند كه پدر او را فرستاده است. يگانگى مهم نيست، بلكه امرى ضرورى است؛ نه فقط بعنوان يك تئورى يا الهيات بلكه بعنوان تمرينى است كاربردى در ميان مردمى كه ادعا ميكنند عيسى خداوند است.

دعای من

خداوند عيسى، تو همه دعاهايم را به حضور پدر ارائه كرده اى و من بخاطر اين فيض، تو را سپاس ميگويم. من قول ميدهم كه همه كوشش خود را بكار گرفته تا پدر را جلال دهم، در صلح و آرامش زندگى كنم و با آنانيكه بتو تعلق دارند، با يگانگى تو را خدمت نمايم. لطفن خانواده كليسايى ما را با شوق بيشترى براى يگانگى بركت بده، يگانگى اى كه خواست توست. در نام عيسى و بوسيله روح قدوس و مباركت دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات