اندیشه ها در مورد آیه امروز...

افسردگى و نارضايتى از زندگى، ميتواند معلول رشته اى از دلائل است. اما براى بسيارى از ما، اينها علايمى استار اينكه ما بيش از اندازه بر خود تمركز كرده ايم و از دست روزگار خشمگين هستيم. ما از ياد برده ايم كه بركاتمان را بشماريم، از شكر كردن خدا غافل هستيم، در تمجيد خداى پدر، مُهْرِ سكوت بر لب ميزنيم، و از كمك كردن به اطرافيانمان باز مانده ايم. انديشيدن به ديگران، روش زندگى مسيح بود. هنگاميكه ما از نمونه وى پيروى ميكنيم، كردار ما زندگى ديگران را دگرگون ميكند، آنان از ما و ما نيز از ايشان بنحو فزاينده اى بركت مييابيم. بس بياييد بر خودمان متمركز نشويم و همسايه خويش را بركت دهيم!

دعای من

خداى قدوس كه با هيچكس قابل مقايسه نيستى، كمكم كن تا دلشكستگيها، جراحات، و دشواريها را در زندگى اطرافيانم ببينم. خواهش ميكنم كه مرا در رساندن بركات به آنانيكه شديدن نيازمند محبت و فيض تو هستند بكار ببر. در نام عيسى، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات