اندیشه ها در مورد آیه امروز...

لازمه "خود را وقف ديگرى نمودن با محبت برادرانه" اين است كه هنگاميكه ما در كليسا صحبت از اين ميكنيم كه ما يك خانواده هستيم، خواهر و برادر و فرزندان خدا هستيم— بايد چيزى فراتر از صِرْفَن حرف باشد. ما بايد داخل زندگى ديگران شويم و همديگر را بشناسيم تا بتوانيم همديگر را خدمت كرده و دوست بداريم و به هم بركت رسانيم. شما اين اواخر چه كار كرده ايد تا بيشتر درگير زندگى دوستان مسيحى تان باشيد؟ نتيجه وقف شدن به ديگران اينست كه متعهد شويم تا آنها را بشناسيم و آنها نيز ما را بشناسند!

دعای من

اى پدر تو را ميستايم زيرا خانواده اى به وسعت اين جهان بمن داده اى. براى محبت كامل تو نسبت به خودم سپاسگزارم. پدر از تو خواهش ميكنم كه كمكم كنى تا خودم و وقتم را بيشتر به خانواده تو اختصاص دهم. بمن دلى بده تا براى بركت رساندن به ديگران و نيز براى بركت يافتن بوسيله فرزندانت شعله ور شود. بوسيله برادرم عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات