اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما خدا را چگونه ميبينيد؟ آيا او مثل كسى است كه ميخواهد شما را محكوم كند؟ آيا او مثل پيرمردى است غير قابل دسترس كه اصلن خبر ندارد كه در دنياى كنونى ما چه ميگذرد؟ آيا او بحدى پاك و بيعيب است كه حاضر نيست خودش را با دلواپسى هاى ما انسانهاى فانى درگير سازد و همه چيز را بعهده ما گذاشته است تا خود از پس مشكلاتمان برآييم؟ خير. خير. خير! خدا انتخاب كرد تا به دنياى ما بيايد و آنرا از نقطه نظر فانى بودن تجربه كند. خدا خواست كه به جهان ما داخل بشود، نه براى اينكه آنرا يا ما را محكوم كند، بلكه تا آنرا و ما را نجات بدهد. عيسى يادآور بزرگى است از اين حقيقت كه پدر مشتاق نجات ما و نه محكوميت ماست. خدا را سپاس باد براى خود خدا! سپاس بر عيسى كه او خود خدا بود و او خدا با ماست!

دعای من

اى خداى قدوس و آسمانى، سپاست ميگويم چون تو با آنانيكه از گناهانشان شرمنده و توبه كرده اند، و مشتاق حضورت هستند، زندگى ميكنى. تو ميدانى كه ما تنها فانى هستيم، با اين وجود تو ما را دوست دارى. تو ميدانى كه ما پُر از اِشكال هستيم، اما تو ما را بخشيده و نجاتمان دادى. تو ميدانى كه ما كامل نيستيم، اما عيسى را بعنوان قربانى كامل و بيعيب فرستادى تا ما را رها سازد. سپاسگزارم. من صميمانه ترين قدردانيها و ستايشهاى خود را بوسيله رهاننده خويش، عيسى بتو تقديم ميدارم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات