اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی گناهان مفلوجی را آمرزید، سپس نشان داد که اختیار و قدرت آمرزش او را بوسیله شفا دادنش دارد. به همان اندازه که این شفا از اهمیت و هیجان برخوردار بود، مهمترین چیز، واکنش شهود این جریان بود؛ آنها متحیرانه و به سبب خوفی که بر ایشان مستولی شده بود، خدا را تمجید نمودند. آنها این مسئله را تشخیص دادند که در عیسایی که برای خدمت کردن آمده بود، همان حضور خدا فعال بود. هنگامیکه ما نیز پی میبریم به اینکه عیسی چه کسی است‌ و چه کاری برای ما انجام داده است، ما نیز امروز واکنشی مشابه نشان میدهیم ــ ما ستایش های مان را با شگفت و خوف ابراز میداریم.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و پدر آسمانی، من نام تو را جلال میدهم و بخاطر فیضت که آنرا به فراوانی بوسبله پسرت و منجی ام عیسی به من دادی، ممنونتم و در نام او ستایش خویش را به تو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات