اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی گناهان مفلوجی را آمرزید، سپس نشان داد که اختیار و قدرت آمرزش او را بوسیله شفا دادنش دارد. به همان اندازه که این شفا از اهمیت و هیجان برخوردار بود، مهمترین چیز، واکنش شهود این جریان بود؛ آنها متحیرانه و به سبب خوفی که بر ایشان مستولی شده بود، خدا را تمجید نمودند. آنها این مسئله را تشخیص دادند که در عیسایی که برای خدمت کردن آمده بود، همان حضور خدا فعال بود. هنگامیکه ما نیز پی میبریم به اینکه عیسی چه کسی است‌ و چه کاری برای ما انجام داده است، ما نیز امروز واکنشی مشابه نشان میدهیم ــ ما ستایش های مان را با شگفت و خوف ابراز میداریم.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus forgave a man who was lame, then showed he had authority to forgive by healing him. As exciting and important as this healing was, the most important thing was the reaction of those who witnessed it; they praised God out of a sense of amazed awe. They recognized that Jesus had come to minister as God's very presence. When we understand who Jesus is and what he has done for us and will continue to do for us, we do the same thing today — we offer our praises with a sense of amazement and awe.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و پدر آسمانی، من نام تو را جلال میدهم و بخاطر فیضت که آنرا به فراوانی بوسبله پسرت و منجی ام عیسی به من دادی، ممنونتم و در نام او ستایش خویش را به تو تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God and Heavenly Father, I glorify your name and thank you for your grace which you so lavishly poured out on me through your Son and my Savior, Jesus, in whose name I offer this praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا ۲۶:۵

نظرات