اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پس از تسخیر نمودن قلوب آن جماعت، اکنون عیسی یکی دیگر از شاگردان، یعنی لاوی(متی) را دعوت میکند. در مورد این دعوت، دو نکته از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اول، عیسی از شخصی دعوت بعمل می آورد که هیچیک از رهبران مذهبی در زمان عیسی، او را که یک مأمور جمع آوری مالیات و حامی رومیان بود، انتخاب نمی کردند. از نقطه نظر یهودیان آن عصر، متی به میراث و به ایمانش ، بیشتر شبیه به یک خائن بود. دوم، این مأمور جمع آوری مالیات به دنبال عیسی رفت، و تمام هستی و دار و ندارش را ترک کرد. و این صحنه قویاً بیادمان می آورد که ما نباید کسی را با این بهانه که انجیل در او اثری ندارد، از گردونه خارج کنیم و باید همه افراد را از هر قشری توسط خداوندمان، مفید و قابل استفاده بدانیم.

دعای من

ای پدر همه ملل، مرا در تشخیص افرادی که امروز در سر راهم قرار میدهی، یاری نما تا آنانیکه را که آماده شناخت هر چه بیشتر عیسی هستند، بشناسم. به من حکمت و آگاهی بده تا بدانم کِی و چگونه با آنها در مورد منجی خویش سخن بگویم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات