اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما چه چيزى داريد كه جاودانى است؟ بيشتر چيزهايى كه ما داريم از هم ميپاشند، ميشكنند، و يا در مدت زمان كوتاهى تمام ميشوند. اما ما داراى سه چيز جاودان هستيم: خدا، دوستان مسيحى مان، و پرستش خداى خويش. اينها جاودانى هستند.

دعای من

خداوندا، من مشتاق آن روزى هستم كه تو مرا با آن رويداد بزرگ غافلگير كنى. من در حاليكه به ابرها مينگرم به فرشتگان تو خواهم پيوست تا خداوند خود و پسرت را ببينم كه در جلال و شكوه بازميگردد و آن خوشامدگويى و حرمتى را كه سزاوار اوست را ميپذيرد. من تو را اكنون بخاطر آن روز ميستايم، هرچند كه من آنرا با ايمان ميبينم. لطفن تا آنروز كه من ترا ببينم، بدان كه خواسته قلبى من اينست كه ترا خدمت كنم، هرچند كه ضعفهاى من مانع از نشان دادن كامل آن به آنطورى كه بايد بشود. من در نام عيسى، ستايشها و تشكرات خود را بتو تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات