اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تعمید فقط یک نشانه ظاهری نیست، بلکه هسته انجیل را تشکیل میدهد(اول قرنتیان ۱:۱۵-۴) و میتوان آنرا بوسیله فیض، با دیگران درمیان گذاشت(رومیان۱:۶-۱۵). چه برکت شگفت انگیزی است که بتوان آنچه را که عیسی در ابتدای خدمتش انجام داد تا خدا را خشنود سازد، به انجام رسانید(لوقا۲۱:۳-۲۲)، و دانستن اینکه بوسیله ایمانمان به قدرت الهی برای زنده گردانیدن عیسی از مردگان، زندگی های ما می تواند به زندگی او متصل بشود تا وقتی که ما بتوانیم بطور کامل در جلال او شریک باشیم!(کولسیان۱۲:۲و ۱:۳-۴).

Thoughts on Today's Verse...

More than an outward symbol, baptism is coming to the core of the gospel (1 Corinthians 15:1-4) and sharing in it by grace (Romans 6:1-15). What an incredible blessing to be able to do what Jesus did at the beginning of his ministry to please God (Luke 3:21-22), and also know that through our faith in God's power to raise him from the dead, our lives can be joined with his until we can share fully in his glory! (Colossians 2:12; 3:1-4).

دعای من

ای پدر مهربان، بخاطر فیضت از تو ممنونم. متشکرم که تو عیسی را از مردگان برخیزانیدی و به من اجازه دادی تا بوسیله ایمان، در رستاخیز او شرکت کنم. برای اطمینانی که ناشی از شراکت در جلال اوست، متشکرم. برای اینکه به من اجازه دادی تا فرزند محبوب تو باشم، مثل همان فرزندی که تو از وی خشنودی. در نام عیسی، باز هم متشکرم. آمین.

My Prayer...

Loving Father, thank you for your grace. Thank you for raising Jesus from death. Thank you for letting me share in that resurrection through faith. Thank you for the assurance I have of sharing in his glory. Thank you for letting me be your beloved child, with whom you are well pleased. Thank you in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۳:۶

نظرات