اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تعمید فقط یک نشانه ظاهری نیست، بلکه هسته انجیل را تشکیل میدهد(اول قرنتیان ۱:۱۵-۴) و میتوان آنرا بوسیله فیض، با دیگران درمیان گذاشت(رومیان۱:۶-۱۵). چه برکت شگفت انگیزی است که بتوان آنچه را که عیسی در ابتدای خدمتش انجام داد تا خدا را خشنود سازد، به انجام رسانید(لوقا۲۱:۳-۲۲)، و دانستن اینکه بوسیله ایمانمان به قدرت الهی برای زنده گردانیدن عیسی از مردگان، زندگی های ما می تواند به زندگی او متصل بشود تا وقتی که ما بتوانیم بطور کامل در جلال او شریک باشیم!(کولسیان۱۲:۲و ۱:۳-۴).

دعای من

ای پدر مهربان، بخاطر فیضت از تو ممنونم. متشکرم که تو عیسی را از مردگان برخیزانیدی و به من اجازه دادی تا بوسیله ایمان، در رستاخیز او شرکت کنم. برای اطمینانی که ناشی از شراکت در جلال اوست، متشکرم. برای اینکه به من اجازه دادی تا فرزند محبوب تو باشم، مثل همان فرزندی که تو از وی خشنودی. در نام عیسی، باز هم متشکرم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات