اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خبر خوش این است که: اگر ما با مسیح مرده ایم، مرگ ما همان مرگی است که اهمیت دارد. زندگی های ما به زندگی او پیوسته و ما به هنگام بازگشت او، در جلالش سهیم خواهیم بود(کولسیان۱:۳-۴). حتی مرگ نمیتواند ما را از حضور وی در زندگی مان جدا سازد(رومیان۳۵:۸-۳۹) چون پیروزی عیسی بر مرگ به ما عطا شده است(اول قرنتیان۵۵:۱۵ـ۵۷). ما نباید از مرگ ثانی بهراسیم(مکاشفه۱:۲ و ۶:۲۰) چون ما از مرگ گذشته، داخل حیات گشته ایم (یوحنا ۲۴:۵).

Thoughts on Today's Verse...

So, here's the great news: if we have died with Christ, we've already died the only death that really matters. Our lives are joined with his and so we will share in his glory when he returns (Colossians 3:1-4). Even death cannot separate us from his presence in our lives (Romans 8:35-39) because we have been given the victory over death through Christ Jesus our Lord (1 Corinthians 15:55-57). We do not have to fear the second death (Revelation 2:11, 20:6, 14, 21:8) because we have already passed over from death into life (John 5:24).

دعای من

کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ خدا را شکر میکنم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح! آمین. (رومیان۲۴:۷-۲۵)

My Prayer...

Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God — through Jesus Christ our Lord! Amen. (Romans 7:24-25)

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان۵:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change