ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కాబట్టి, ఇక్కడ గొప్ప వార్త ఉంది: మనం క్రీస్తుతో మరణించినట్లయితే, నిజంగా ముఖ్యమైన విషయముగా పరిగణించబడుచున్న మరణం మనము ఇప్పటికే పొందినట్లే . మన జీవితాలు ఆయనతో కలిసిపోయాయి, కాబట్టి ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన మహిమలో పాలు పంచుకుంటాము (కొలొస్సయులు 3: 1-4). మరణం కూడా మన జీవితాల్లో ఆయన సన్నిధి నుండి మనలను వేరు చేయదు (రోమా ​​8: 35-39) ఎందుకంటే మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు ద్వారా మరణంపై విజయం మనకు ఇవ్వబడింది (1 కొరింథీయులు 15: 55-57). రెండవ మరణానికి మనం భయపడనవసరం లేదు (ప్రకటన 2: 120: 6) ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికే మరణం నుండి జీవితంలోకి వెళ్ళాము (యోహాను 5:24).

నా ప్రార్థన

ఈ మరణం నుండి నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు? దేవునికి కృతజ్ఞతలు - మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా! ఆమెన్. (రోమన్లు ​​7: 24-25)

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు