اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما نمیتوانیم سر خدا کلاه بگذاریم. اگرچه ما در برابر دیگران ماسک به چهره بزنیم، خدا قلوب ما را میشناسد. پس اگر ما ثروت، وقت، و علاقه مان را صرف چیزهای دیگر و دادن خُرده ریزها به خدا میکنیم، لازم است که بدانیم ما خرمنی فراوان از نظر روحانی را درو نخواهیم کرد.

Thoughts on Today's Verse...

We're not going to fool God. While we might put up a facade for others, God knows our hearts. So, if we spend our wealth, time, and interest in other things and give God the crumbs, we need to know that we are not going to reap a bounteous spiritual harvest. What we do to others as children of God is equally important in sowing what is good for all. In this time of illness and pain, we must do good to all: each person, each life, matters to God and it should matter to us.

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، که تمام چیزها را می بینی و تمام دل ها را میشناسی، لطفن به من آن حکمتی را بده که آن امور مهمی را که من باید در مورد آنها سرمایه گذاری کنم، ببینم و نیز کمکم کن تا آن چیزهای دست و پاگیر را که باید از آنها اجتناب کنم، مشاهده کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O LORD God Almighty, who sees all things and knows all hearts, please give me the wisdom to see the people in whom I need to invest myself. Help me, O Lord, to seize the opportunities you place before me to do good to others. I ask for this help, in Jesus' name and to honor Jesus in the way I serve others. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۲:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change