اندیشه ها در مورد آیه امروز...

جهان خواهان یک نجات دهنده است اما نه یک خداوند. عهد جدید در این مورد صریح است، نجات دهنده ای که خداوند نیست، نه نجات دهنده است و نه دوست. چیزی که عهد عتیق به ما نشان داد این است که قوانین بظاهر عجیب خدا برای حفاظت قوم او و نه برای مشعوف شدن او نوشته شده بود. بیایید در این هفته نه تنها عیسی را خداوند بنامیم، بلکه به او اجازه دهیم تا زندگی ما را تحت کنترل بگیرد و روح او شخصیت ما را شکل دهد.

دعای من

ای خدایی که پاکترین هستی، لطفن زندگی و اراده مرا تحت اختیار خود بگیر تا من کاملن از آن تو باشم، نه تنها به زبان، بلکه در اندیشه و کردار نیز. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات