اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تاريخ بمن ميگويد كه اين گفته درست است! ايمان بر اين حقيقتى كه تا جاودان درست است، اعتماد ميكند! سكوت توأم با احترام، يك مكث در سرعت سرسام آور زندگيهاى ما، بما يادآورى ميكند كه امروز اين جمله درست است.

Thoughts on Today's Verse...

History tells me it has been true! Faith trusts it will be true eternally! Reverent silences, a pause in the hectic rush of our lives, reminds us that it is true today.

دعای من

اى پدر ما كه در آسمانى، نام تو امروز در زندگى من و دنياى من محترم و مقدس باد. اراده تو به انجام رسد، پادشاهى تو با قدرت و اقتدار و اطمينان چنانكه در آسمان هست، بر روى زمين مستقر شود. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O Father in heaven, may your name be revered and held holy in my life and my world today. Your will be done, your reign on earth come with power and might and finality, just as it has already come in heaven. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور۱۰:۴۶

نظرات