اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به تمام هداياى عالى اى كه تا بحال دريافت كرده ايد، بينديشيد. در كنار عيسى، قربانى پُرمهر خدا براى رهايي ما، بزرگترين هديه اى كه ما ميتوانيم دريافت كنيم، حضور ماندگار خدا در روح القدس است! او از آن ما است اگر درخواست كنيم. درواقع، هنگاميكه ما از خدا هر چيزى را درخواست كنيم، روح القدس از پيش در حضور خداست و براى ما در حال شفاعت كردن!

دعای من

اَبّا پدر، بوسيله روح قدوس و والاى تو به حضورت مى آيم و از تو درخواست ميكنم كه من و عزيزانم و كليساى ما را بوسيله قدرت روحت تقويت فرمايى. من براى بيدارى دعا ميكنم كه كشور و دنياى ما فرو بگيرد، بيدارى اى كه از روح توست، يعنى روح فيض، قدرت و محبت. در نام عيسى، دهنده اين عطاى بزرگ دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات