اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چونکه جنگ ما از نوع روحانی است،‌ پس باید زرهی روحانی بتن کنیم. علاوه بر دعا و خواندن روز بروز کتاب مقدس، ما باید تشخیص دهیم زرهی را که خدا برای محافظت روحانی به ما داده است و خود را برای نبرد روحانی مجهز سازیم. لازم است که ما هر روز خود را،‌ هر وظیفه، هر قسمتی از کتاب مقدس را با یک حس ضرورت آغاز نماییم، زیرا میدانیم که در جنگ هستیم. روز شریر خواهد آمد، پس بیایید با آمادگی بر موضع خود بایستیم و از ابزار و قدرتی که خدا در اختیارمان گذاشته است استفاده نماییم.

Thoughts on Today's Verse...

Since we are in a spiritual war, we must put on spiritual armor. More than saying our daily prayers and perfunctorily reading our daily Scriptures, we must learn to recognize the spiritual armor God has given us for our spiritual protection and prepare ourselves for spiritual warfare. We should approach each day, each task, each Scripture, with a sense of urgency because we know we are at war. The day of evil will come, so let's be ready to take our stand using the tools God has supplied and the power he provides.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، لطفن مرا با روح قدوست تقویت نما و مرا بخاطر دعوت اسمانی که از من بعمل آورده ای، دلیری بده، و به من بخاطر نمونه ای که از عیسی دارم، شهامت عطا کن. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Father in Heaven, please empower me by your Holy Spirit, please make me bold because of your heavenly calling for me, and please inspire me to be spiritually courageous because of the example of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۱۳:۶

نظرات