اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رأفت. نه ترحم، نه خشم، نه شرمندگى، نه بيصبرى، نه عدم تحمل، نه طرد شدن، بلكه رأفت آن چيزى است كه خدا، پدرم بمن ميدهد. او به درد من توجه دارد و همين براى او كافى بود كه به جهان من پا گذارد و آنرا بر عيسى نهد.

دعای من

اى پدر رحمتها و خداى همه رأفت ها، تو را سپاس ميگويم نه تنها براى اينكه به كشمكشها و مشكلات من آگاهى و توجه دارى بلكه در عيسي و روح القدس براى من كمك ميفرستى. بوسيله اولى، من از رحمت و عشق تو آگاه ميشوم و بوسيله ديگرى از قدرت و توان تو. ميخواهم كه روح رأفت تو در روابطم يافت شود. بوسيله فيض عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات