اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلید زندگی این است که خودمان را به عیسی بسپاریم و پذیرای او و اراده اش برای زندگی های خویش باشیم. لطفن از یاد نبرید که زندگیتان را به کسی که بخاطر شما از جانش گذشت تسلیم کنید. همانطور که ملاحظه میفرمایید، او جانش را دوباره دریافت، تا هنگامیکه ما زندگیمان را بخاطر او از دست دهیم، بتوانیم آنرا با او و برای همیشه بدست آوریم.

Thoughts on Today's Verse...

The key to life is letting go of ourselves and welcoming Jesus and his will into our lives. Please don't forget to relinquish your life to the one who gave up his own life for you. You see, he took it back up again, just so that when we lose our life to him, we can have it back forever with him.

دعای من

خدای پاک، من ایمان دارم که عیسی خداوند است، پسر تو، رهاننده من و پادشاه. من مشتاق این هستم که برای جلال تو، زندگی او در من آشکار شود. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy God, I believe that Jesus is Lord, your Son, my Savior and King. I long for his life to be made visible in mine to your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۲۵:۱۶

نظرات