اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا براى هر يك از ما و براى زندگيهاى ما هدف و برنامه دارد. بزرگترين كارى كه ميتوانيم بكنيم اينست كه اين هدف را يافته و مطابق آن زندگى كنيم. ما ميتوانيم به هدف او براى خودمان اعتماد كنيم چون بر اساس حكمت و محبت اوست. تا زمانيكه ما اراده او را جستجو ميكنيم، ما كارى نخواهيم كرد كه در نهايت با مقصود او براى زندگيمان مغايرت داشته باشد. آرى، ما شايد گاه بگاه از آن مسير كاملى كه او ميخواهد ما در آن سفر كنيم منحرف شويم، اما هرگز بطور كامل از آن مسير اسلى خارج نخواهيم شد. تا زمانيكه ما او را ترك نكنيم، و بياد داشته باشيم كه او هرگز ما را ترك نخواهد نمود، او از ما براى اهداف خود استفاده خواهد كرد.

Thoughts on Today's Verse...

God has a purpose and plan for each of our lives. The greatest thing we can do is to find that purpose and live it out. We can trust his purpose for us because it is based on his wisdom and love. As long as we seek his will, we're not going to do anything that can ultimately mess up his purpose for us. Yes, we may at times stray from the perfect channel he wants us to travel, but we never get totally out of the main channel. As long as we do not abandon him, and remember he will never forsake us, he will use us for his purposes.

دعای من

اى خداى حاكم مطلق، امروز بمن كمك كن تا نقشى را كه در برنامه تو دارم، تشخيص دهم. تو را سپاس ميگويم زيرا مرا محبت مينمايى و بمن قول داده اى كه در هر گام از زندگيم در كنارم راه خواهى رفت. من با اين اعتماد زندگى ميكنم كه تو هرگز مرا ترك نخواهى كرد و من نيز متعهد شده ام كه تو را هرگز ترك نكنم. در نام پسر امين تو، عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O Sovereign God, help me discern today what my life is intended to fulfill in your plan. Thank you for loving me and promising to walk beside me every step of my life. I live trusting that you will never forsake me and committed to never forsaking you. In the name of your faithful Son, Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۸:۱۳۸

نظرات