اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وَه، چه حُکْمی. هنگامیکه تصمیمات ما بر این اساس است که بهترینها برای ما از نظر مالی چه چیزهایی هستند بجای داشتن خصوصیات پسندیده و زمانیکه ما برای بی مسئولیتیها، خیانتها، و قانون شکنیهای رهبران سیاسی هر دو جناح عذر و بهانه میتراشیم، ما براستی به جایگاه اَسَفْ باری رسیده ایم! اما پیش از سردادن فریادی خشمناک در مورد این جایگاه مَغموم اخلاقی در سران مردمی مان، بیایید از صادق بودن خویش در زندگی روزمره مان مطمئن گردیم— اینکه ما در مورد دیگران حرفهای بیرحمانه نمیزنیم، که ما در زندگی زناشویی مان نسبت به قولهایی که مبنی بر پاکی بهم دادیم، وفادار باقی خواهیم ماند، و اینکه ما از خودمان و نه از دیگران، توقع معیارهای عالیتری را خواهیم داشت.

Thoughts on Today's Verse...

Wow, what an indictment. When we vote our pocketbook more than character and when we excuse the indiscretions, infidelities, and illegalities in the leaders of both political parties, we have reached a very sad state indeed! But before we rant and rave about the sad state of morality in our public officials, let's make sure we're honest in our own daily lives — that we don't say cruel things about others, that we remain faithful to our marriages and our purity vows, and let's make sure that we expect of ourselves higher standards than we do of others.

دعای من

خداوندا، تو نه تنها قادر مطلق هستی، تو قدوس هستی! قدوس، قدوس، قدوس تو هستی، ای خداوند خدای قادر مطلق. دعای من اینست که کُرِهِ زمین از جلال تو مملو شود و این جلال در کردار و گفتار من آشکار گردد. مرا بخاطر گناهم و ریاکاریم ببخش. مرا با پاکی، عدالت(درستکاری) و قدوسیت مبارک ساز، زیرا من قول زندگیم را برای جلال تو میدهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

God, you are not only the Almighty, you are holy! Holy, Holy, Holy are you, the LORD God Almighty. May the whole earth be filled with your glory and may that glory be shown in what I do and say. Forgive me of my own sin and hypocrisy. Bless me with purity, righteousness, and holiness as I pledge my life to your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۳۴:۱۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change