اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه چیز یا چه کسی، خدای فرهنگ یا ملت ما است؟ بطور قطع، خدای ما خداوند است، یَهْوِهْ، شاه اسرائیل و منجی گمشدگان. او پادشاه تمام ملل است. اما او ضرورتن خدای ملت ما نیست. ما از این بیانیه که«ما یک اُمَّت زیر خدا» هستیم، دور میباشیم. اما ما میتوانیم دست به دعا برداریم تا بیداری، سرزمین ما را دربر گیرد. ما میتوانیم توبه کنیم از اینکه او در زندگیمان، جایگاه نخست را ندارد. او به ما قول داده است که به دعای ما پاسخ دهد اگر ما با فروتنی در جستجوی او باشیم. بیایید اولین کاری که امروز انجام میدهیم، این باشد!

دعای من

خداوند، خدای آسمانها و پدر همه ملل، من امروز در حضورت خود را فروتن ساخته و به گناه خود و گناه مردم کشورم اقرار میکنم. دعای من اینست که تو بوسیله قدرت کلامت و قوت تقدیس کننده روحت، ما را احیا خواهی کرد. تازگی و بیداری را به سرزمین ما بیاور. اینرا در نام عیسی و بوسیله قدرت روح القدس میخواهم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات