اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در گستره بى پايان كائنات ما، با ميلياردها ستاره اش، كه سياره كوچك آبى رنگ ما مثل يك دانه شن بسيار ريز در ساحل درياست، خدا هر يك از ما را بصورت فردى ميشناسد. چنين شناخت و معرفتى بنظر عالى و در عين حال غير واقعى مينمايد، اما واقعى است! خدا محبتش را در عيسى بما نشان داده است تا بما خاطر نشان مند كه نه تنها ما را ميشناسد، بلكه براى ما فكر ميكند و خواهان بازگشت ما بسوى خويش است.

دعای من

اى خداى بزرگ آسمانها، تو را ميستايم زيرا در حاليكه بخش كوچكى از كار بزرگ تو در كائنات هستم، تو بمن توجه و رسيدگى ميكنى. عشق تو ماوراى فهم من است و در ضمن مرا به هيجان مى آورد از اينكه من روزى تو را در فيضت روبرو خواهم ديد. در نام عيسى تو را ميستايم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات