اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ترس تمام شيره توان ما را ميكشد و كارى ميكند كه ما احساس تهى بودن و نوميدى بكنيم. با اين وجود، تعداد اندكى از ما شكست كامل و تلخى را كه قوم خدا با آن روبرو بودند را تجربه كرده ايم، و درست در اين زمان بود كه اشعيا اين پيام اميد را با آنان درميان گذاشت. بقا و حفاظت از اسرائيل از ترسهايشان تا زمان عيسى، رستاخيز عيسى از مردگان بهنگاميكه همه نوميد بودند، پيروزى كليسا در طول قرنهاى جفا و مخالفت، همه و همه يادآورى توانمند از اين حقيقت هستند كه بازوهاى جاودانى خداى توانا و مهربان در زير ماست ، خدايى كه نهايتن ما را در پيروزى جاودانى خويش شريك خواهد ساخت.

دعای من

پدر ابدى و قادر مطلق، چه آرامشى شيرين در اين حقيقت وجود دارد كه تو همواره در كنار ما و در دسترس هستى. تو را سپاس ميگويم زيرا تو همواره با من هستى و پيروزيم را تضمين ميكنى! در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات