اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بین دستورات و قوانینی که والدین برای فرزندان کوچکشان دارند و راهنمایی خداوند شباهت بسیاری وجود دارد ــ امر و نهی والدین به کودکان خود میتواند اینها باشد: از آن بطری که زیر کابینت هست، نخور یا توی خیابان بازی نکن، پشت سر ماشینهای پارک شده راه نرو...ــ راهنمایی خدا برای محدود کردن ما نیست، بلکه برای محافظت کردن ما. احکام او، چه مثبت و چه بازدارنده، برای حفاظت و تکمیل ما هستند. ما بوسیله آنهاست که حیات می یابیم و بقای حیات ما تضمین میشود. ( در شریعت عهد عتیق قوانین بسیاری در مورد پاکیزگی وجود داشت که به هیچ عنوان معنی نمیداد تا اینکه پس از هزاران سال وقتی که آنها به رشته تحریر درآمدند، ما پی به وجود باکتریها و ویروسها بردیم. در تمام آن سالها، اسرائيلیها بوسیله احکام الهی باقی ماندند در زمانیکه آنها واقعن نمیدانستند که چرا خدا این قوانین را به آنها داده است. )

دعای من

خدای قدوس، کمکم کن تا به کلمات تو بعنوان زندگی نگاه کنم. من میدانم که تو احکام خود و اراده ات را برای پاک زیستن داده ای، تا مرا مبارک سازی و حفاظت نمایی. روح خویش را بکار گیر تا کاری کند که دل من کمتر لجباز باشد و زندگیم بیشتر همشکل اراده تو باشد. اینرا در نام عیسی و بوسیله قدرتت میخواهم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات